اهالی محترم شهر جدید امیرکبیر
با سلام
ضمن پیگیری های بعمل آمده مدیریت محترم شرکت عمران شهر جدید امیرکبیر مبنی بر صدور پایان کار و در ادامه فرآیند تنظیم اسناد املاک شهر جدید امیرکبیر لازم است متقاضیان محترم مسکن مهر که با ایشان تماس حاصل میشود طبق تاریخ اعلامی از طرف شرکت عمران جهت بازدید نمایندگان سازمان نظام مهندسی استان مرکزی در واحد خود حضور داشته باشند

لیست بازدید آخرین دوره پروژه مسکن مهر شهر جدید امیرکبیر مختص واحد هایی که در موعد مقرر حضور نداشتند و امکان بازدید از واحد ایشان فراهم نگردید به شرح ذیل اعلام میگردد..
واحد های شماره :
۷۶۹ و ۷۷۱ و ۷۷۲ و ۷۷۳ و ۷۷۴ و ۷۷۹ و ۷۸۰ و ۷۸۲ و ۷۸۷ و ۷۸۹ و ۷۹۱ و ۷۹۸ و ۸۰۰ و ۸۰۶ و ۸۱۳ و ۸۱۹ و ۸۲۲ و ۸۲۹ و ۸۳۷ و ۸۳۸ و ۸۴۵ و ۸۵۱ و ۸۵۸ و ۸۶۳ و ۸۶۵ و ۸۶۶ و ۸۷۰ و ۸۷۱ و ۸۷۷ و ۸۷۹ و ۸۸۰ و ۸۸۱ و ۸۸۲ و ۸۸۷ و ۸۹۰ و ۸۹۴ و ۸۹۵ و ۸۹۹ و ۹۰۰ و ۹۰۳ و ۹۰۵ و ۹۰۸ و ۹۰۹ و ۹۱۲ و ۹۱۳ و ۹۱۷ و ۹۲۴ و ۹۳۳ و۹۳۴ و ۹۳۵ و ۹۴۴ و ۹۵۰ و ۹۵۱ و ۹۵۲ و ۹۵۳ و ۹۶۱ و ۹۶۷ و ۹۶۸ و ۹۷۶ و ۹۸۱ و ۹۸۳ و ۹۸۶ و ۹۸۹ و ۹۹۱ و ۹۹۳ و ۹۹۴

### روز یکشنبه مورخ ۲۷ تیرماه ۱۴۰۰ ساعت ۸ صبح ###

واحد های شماره :
۴۵۱ و ۴۵۲ و ۴۵۳ و ۴۵۴ ۴۵۸ و ۴۵۹ و ۴۶۰ و ۴۶۶ و ۴۶۸ و ۴۶۹ و ۴۷۰ و ۴۷۳ و ۴۷۴ و ۴۷۵ و ۴۷۶ و ۴۷۸ و ۴۸۲ و ۴۸۶ و ۴۸۷ و ۴۸۸ و ۴۹۱ و ۴۹۴ و ۴۹۵ و ۴۹۶ و ۴۹۷ و ۴۹۸ و ۴۹۹ و ۵۰۰ و ۵۰۱ و ۵۰۲ و ۵۰۶ و ۵۰۷ و ۵۰۸ و ۵۰۹ و ۵۱۰ و ۵۱۲ و ۵۱۳ و ۵۲۱ و ۵۲۲ و ۵۲۴ و ۵۲۵ و ۵۲۷ و ۵۲۸ و ۵۳۰ و ۵۳۴ و ۵۳۷ و ۵۳۸ و ۵۳۹ و ۵۴۱ و ۵۴۲ و ۵۴۳ و ۵۴۴ و ۵۴۵ و ۵۴۶ و ۵۴۷ و ۵۴۸ و ۵۴۹ و ۵۵۱ و ۵۵۳ و ۵۵۴ و ۵۵۵ و ۵۵۶ و ۵۵۷ و ۵۵۸ و ۵۵۹ و ۵۶۱ و ۵۶۳ و ۵۶۴ و ۵۶۵ و ۵۶۶ و ۵۶۸ و ۵۶۹ و ۵۷۰ و ۵۷۱ و ۵۷۳ و ۵۷۵ و ۵۷۷ و ۵۷۸ و ۵۸۱ و ۵۸۲ و ۵۸۳ و ۵۸۴ و ۵۸۵ و ۵۸۶ و ۵۸۸ و ۵۸۹ و ۵۹۶ و ۵۹۷ و ۵۹۸ و ۶۰۰ و ۶۰۱ و ۶۰۳ و ۶۰۴ و ۶۰۵ و ۶۰۶ و ۶۰۷ و ۶۰۸ و ۶۱۰ و ۶۱۱ و ۶۱۴ و ۶۲۱ و ۶۲۳ و ۶۲۵ و ۶۲۷ و ۶۲۸ و ۶۲۹ و ۶۳۰ و ۶۳۳ و ۶۳۷ و ۶۳۸ و ۶۴۸ و ۶۴۹ و ۶۵۲ و ۶۵۳ و ۶۵۴ و ۶۶۲ و ۶۶۷ و ۶۶۹ و ۶۷۱ و ۶۷۵ و ۶۷۷ و ۶۸۲ و ۶۸۴ و ۶۸۵ و ۶۸۶ و ۶۸۷ و ۶۸۸ و ۶۸۹ و ۶۹۰ و ۶۹۳ و ۷۰۰ و ۷۰۳ و ۷۰۴ و ۷۰۹ و ۷۱۰ و ۷۱۶ و ۷۱۸ و ۷۲۵ و ۷۲۷ و ۷۲۸ و ۷۲۹ و ۷۳۰ و ۷۳۱ و ۷۳۲ و ۷۳۳ و ۷۳۴ و ۷۳۵ و ۷۳۷ و ۷۳۸ و ۷۳۹ و ۷۴۰ و ۷۴۱ و ۷۴۳ و ۷۴۴ و ۷۴۵ و ۷۴۶ و ۷۴۷ و ۷۴۹ و ۷۵۰ و ۷۵۱ و ۷۵۲ و ۷۵۳ و ۷۵۴

### روز دوشنبه مورخ ۲۸ تیرماه ۱۴۰۰ ساعت ۸ صبح ###

واحد های شماره :
۶ و ۷ و ۱۰ و ۱۱ و ۱۴ و ۱۵ و ۲۷ و ۳۱ و ۳۸ و ۴۹ و ۵۲ و ۵۳ و ۵۶ و ۶۰ و ۶۲ و ۶۴ و ۶۷ و ۷۱ و ۷۷ و ۷۸ و ۸۴ و ۸۵ و ۸۶ و ۸۸ و ۹۱ و ۹۴ و ۱۰۶ و ۱۰۸ و ۱۱۳ و ۱۲۴ و ۱۳۱ و ۱۳۲ و ۱۳۳ و ۱۳۴ و ۱۳۸ و ۱۴۶ و ۱۴۸ و ۱۴۹ و ۱۵۱ و ۱۵۵ و ۱۵۷ و ۱۶۱ و ۱۶۷ و ۱۶۹ و ۱۷۰ و ۱۷۱ و ۱۷۳ و ۱۹۲ و ۱۹۹ و ۲۰۰ و ۲۰۲ و ۲۰۳ و ۲۰۷ و ۲۱۳ و ۲۲۱ و ۲۲۹ و ۲۳۰ و ۲۳۴ و ۲۳۷ و ۲۴۱ و ۲۴۵ و ۲۵۲ و ۲۶۱ و ۲۶۵ و ۲۷۱ و ۲۷۳ و ۲۷۸ و ۲۷۹ و ۲۸۴ و ۲۸۶ و ۲۸۷ و ۲۹۰ و ۲۹۴ و ۲۹۹ و ۳۰۸ و ۳۱۴ و ۳۱۵ و ۳۲۵ و ۳۳۱ و ۳۳۲ و ۳۳۶ و ۳۳۷ و ۳۴۸ و ۳۵۳ و ۳۵۷ و ۳۵۸ و ۳۵۹ و ۳۶۰ و ۳۶۲ و ۳۶۵ و ۳۶۶ و ۳۶۷ و ۳۷۳ و ۳۷۵ و ۳۷۶ و ۳۷۹ و ۳۸۰ و ۳۸۹ و ۳۹۲ و ۳۹۵ و ۳۹۶ و ۴۱۶ و ۴۲۰ و ۴۲۳ و ۴۲۵ و ۴۲۶ و ۴۳۴ و ۴۴۳ و ۴۴۴ و ۴۴۵ و ۴۴۶ و ۱۶۲۴ و ۱۶۲۵ و ۱۶۲۷
و نیز واحد های شماره :
۱۰۰۴ و ۱۰۰۵ و ۱۰۰۶ و ۱۰۰۷ و ۱۰۰۸ و ۱۰۱۱ و ۱۰۱۶ و ۱۰۱۸ و ۱۰۲۱ و ۱۰۲۴ و ۱۰۲۷ و ۱۰۲۹ و ۱۰۳۰ و ۱۰۳۵ و ۱۰۳۶ و ۱۰۳۷ و ۱۰۴۵ و ۱۰۴۸ و ۱۰۵۲ و ۱۰۵۴ و ۱۰۵۵ و ۱۰۵۹ و ۱۰۶۰ و ۱۰۶۱ و ۱۰۶۳ و ۱۰۶۵ و ۱۰۶۷ و ۱۰۶۸ و ۱۵۵۹ و ۱۵۶۲ و ۱۵۶۹ و ۱۵۷۰ و ۱۵۷۲ و ۱۵۷۳ و ۱۵۷۴ و ۱۵۷۷ و ۱۵۷۹ و ۱۵۸۰ و ۱۵۸۲ و ۱۵۸۶ و ۱۵۸۷ و ۱۵۸۸ و ۱۵۹۲ و ۱۵۹۴ و ۱۵۹۵ و ۱۶۰۰ و ۱۶۰۶ و ۱۶۱۷ و ۱۶۱۹

### روز سه شنبه مورخ ۲۹ تیر ۱۴۰۰ ساعت ۸ صبح ###
می باشد
تاکید میگردد این دوره آخرین دوره حضور ناظران محترم سازمان نظام مهندسی می باشد و واحدهای اعلام شده حتما در موعد مقرر حضور داشته باشند در غیر اینصورت فرآیند تایید پایانکار ایشان دچار اختلال خواهد شد و انجام امورات مربوط به صدور پایانکار از قبیل هماهنگی های مورد نیاز با سازمان نظام مهندسی و هزینه بازدید و غیره بعهده شخص متقاضی می باشد.
باتشکر

لینک کوتاه نوشته
https://amirkabir.ntdc.ir/?p=22078
کد خبر
22078