بازدید به اتفاق شهردار مهاجران از مساکن مهر الغدیر و بررسی وضعیت ارائه خدمات به ساکنان این واحد ها

لینک کوتاه نوشته
https://amirkabir.ntdc.ir/?p=21678
کد خبر
21678