جلسه واگذاری خط سرویس ایاب وذهاب شهر جدید امیر کبیر به اراک وبالعکس روز شنبه مورخ ۹۹/۳/۱۰ باحضور مهندس مرادی مدیر عامل ، آقای احمری معاون اداری مالی شرکت ،آقای اکبری مدیرعامل مینی بوس رانی وآقای نظر محمدی نماینده سازمان حمل ونقل جاده ای اراک در دفتر مدیرعامل برگزار گردید.
مهندس مرادی ضمن خیر مقدم به میهمانان فرمودند با توجه به توسعه وروند رو به رشد جمعیت شهر ورفت وآمدساکنین به اراک وبالعکس باید تدابیری اندیشید که مردم با مشکل مواجع نشوند.

ایشان همچنین گفتند برای ما چند مسئله حائذ اهمیت است
۱: کسانی که درامیرکبیر ساکن هستند وجهت کارصبح زود باید به اراک بروند وبعد از ظهر برگردند
۲: عده ای هم اول صبح جهت کار باید از اراک به شهر جدید امیرکبیر بیایند وبرگردند.
۳: از همه مهم تر خانواد ه ها وساکنین شهر که برای رفت وآمد به اراک وبالعکس در طول شبانه روز مجبور به تردد هستندو کیفیت خودرو ها از نظر فنی وظاهر وسلامت راننده از نظر روحی وروانی وتعهد در کار وبرخورد خوب با مردم خیلی اهمیت دارد
آقای اکبری هم به یکسری مسائل اشاره نمود وگفتند ماهم در خدمت مردم عزیز شهر جدید امیرکبیر هستیم وسعی بر آن داریم که سرویس دهی به نحو احسن انجام گردد
ودر آخر هم مقرر گردید از اول تیر ماه سرویس دهی وایاب ذهاب شهر توسط مینی بوس رانی اراک‌صورت پذیرد.

لینک کوتاه نوشته
https://amirkabir.ntdc.ir/?p=21435
کد خبر
21435