با زدیداز مراحل تکمیل خط انتقال آب شرب شهر جدید امیر کبیر
مهندس محمود مرادی از روند اجرای ساختمان سر چاه ومسیر خط انتقال آب شرب شهر بازدید به عمل آوردند.
مهندس محمود مرادی از روند اجرای ساختمان سر چاه ومسیر خط انتقال آب شرب شهر بازدید به عمل آوردند و دستورات، راهکارهای مناسب جهت تسریع در عملیات اتمام پروژه را به پیمانکار دادند.
لینک کوتاه نوشته
https://amirkabir.ntdc.ir/?p=20511
کد خبر
20511