استعلام قرارداد واگذاری املاک

شرکت عمران شهرهای جدید

مشاهده

اعلام شماره کارت مجازی

مشاهده

سامانه  جامع خدمات الکترونیک مسکن مهر

مشاهده

فروش زمین به اشخاص حقیقی و حقوقی در محدوده شهرهای جدید

مشاهده

واگذاری واحدهای ساخته شده در محدوده شهرهای جدید

مشاهده

برنامه ریزی و مدیریت بر ساخت و تحویل واحدهای مسکونی

مشاهده

تامین اسناد اتمام و مالکیت
مسکن مهر

مشاهده

سامانه تدارکات  الکترونیکی دولت

مشاهده

رسیدگی به شکایات مکتوب و حضوری
(سامانه سامد)

مشاهده

رسیدگی به شکایات مکتوب و حضوری
(سامانه شهراه)

مشاهده

رسیدگی به شکایات مکتوب و حضوری
(سامانه دادور)

مشاهده

حمایت از فناوری های نوین ساختمانی
در محدوده شهرهای جدید

مشاهده

حمایت از
پایان نامه دانشجویی

مشاهده

حمایت از پژوهشگران
و صاحبان ایده های نو

مشاهده

پیگیری بر ایجاد
تاسیسات زیربنایی

مشاهده

اجرای پروژه های ساخت از طریق مشارکت در محدوده شهرهای جدید

سرمایه گذاری در
شهرهای جدید

مشاهده

سامانه فرصت های سرمایه گذاری
در مسکن و ساختمان

مشاهده

سامانه انجمن خیرین
راه و ترابری

مشاهده