فروش زمین به اشخاص حقیقی و حقوقی در محدوده شهرهای جدید

واگذاری واحدهای ساخته شده در محدوده شهرهای جدید

برنامه ریزی و مدیریت بر ساخت و تحویل واحدهای مسکونی

تامین اسناد اتمام و مالکیت
مسکن مهر

پیگیری بر ایجاد
تاسیسات زیربنایی

رسیدگی به شکایات مکتوب و حضوری
(سامانه سامد)

رسیدگی به شکایات مکتوب و حضوری
(سامانه شهراه)

رسیدگی به شکایات مکتوب و حضوری
(سامانه دادور)

حمایت از فناوری های نوین ساختمانی
در محدوده شهرهای جدید

حمایت از
پایان نامه دانشجویی

حمایت از پژوهشگران
و صاحبان ایده های نو

سامانه تدارکات  الکترونیکی دولت

اجرای پروژه های ساخت از طریق مشارکت در محدوده شهرهای جدید

سرمایه گذاری در
شهرهای جدید

سامانه فرصت های سرمایه گذاری
در مسکن و ساختمان

سامانه انجمن خیرین
راه و ترابری