شرایط تحویل واحد و اخذ قرارداد به متقاضیان

  1. اخذ اصل(دارای مهر بانکی) پرینت حساب مبالغ واریزی متقاضی از بانک مسکن دو نسخه .
  2. کپی و اصل کارت اقساط و پرینت اقساط دو نسخه .

جهت اقساط از شرکت عمران فرم اصالت دریافت گردد که برای دریافت باید قرارداد ۵ برگی به امضا طرفین ( متقاضی ، شرکت سازنده ، شرکت عمران ) رسیده و در سامانه مسکن مهر ثبت شده باشد .

3. نامه تسویه حساب از شرکت سازنده .

لینک کوتاه نوشته
https://amirkabir.ntdc.ir/?p=19891
کد خبر
19891