فراخوان عمومی مزایده فروش تعداد 7 واحد تجاری ساخته شده در شهر جدید امیرکبیر و تعداد 14 قطعه زمین با کاربری صنوف مزاحم در شهر مهاجران

شرکت عمران شهرجدیدامیرکبیردر نظر دارد فراخوان عمومی مزایده فروش تعداد 7 واحد تجاری ساخته شده در شهر جدید امیرکبیر و تعداد 14 قطعه زمین با کاربری صنوف مزاحم در شهر مهاجران  را از طریق فراخوان عمومی به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار نماید.متقاضیان محترم میتوانند برای شرکت دراین فراخوان به آدرس www.setadiran.ir  به شماره مزایده 2098001341000003 مراجعه نمایند.

لینک کوتاه نوشته
https://amirkabir.ntdc.ir/?p=20587
کد خبر
20587