ردیفعنوان خدمتشناسه خدمتدانلود فایل
11-ارائه موافقت اصولی و صدور مجوزها مرتبط با شهر جدید15021699000
21-1-صدور پروانه احداث شهرهای جدید خصوصی15021699100دانلود
32-1-صدور پروانه تاسیس شهرک15021699101دانلود
43-1-صدور پروانه بهره برداری از شهرک15021699102دانلود
54-1-تعیین ضوابط و استاندارهای ایجاد باغ شهرها و شهرک ها و شهرهای جدید15021699103دانلود
65-1-اعمال ضوابط و استانداردهای ایجاد باغ شهرها، شهرک ها و شهرهای جدید15021699104دانلود
72-واگذاری زمین در محدوده شهر های جدید15021700000
81-2-فروش زمین به اشخاص حقیقی و حقوقی در محدوده شهرهای جدید15021700100دانلود
92-2-انتقال زمین به دستگاه های دولتی در محدوده شهرهای جدید15021700101دانلود
103-واگذاری واحد های ساخته شده در محدوده شهرهای جدید1501171000دانلود
114-آماده سازی اراضی در محدود شهرهای جدید1502172000دانلود
121-4-تهیه طرح های آماده سازی اراضی در محدوده شهرهای جدید15021702100دانلود
132-4-آماده سازی اراضی در محدوده شهرهای جدید15021702101
145-طرح های شهری و تامین سکونتگاه برای متقاضیان بالقوه مسکن در محدود شهرهای جدید15021703000
151-5-تهیه و تصویب طرح های جامع شهرهای جدید15021703100دانلود
162-5-تهیه و تصویب طرح های تفصیلی شهرهای جدید15021703101دانلود
173-5-برنامه ریزی و مدیریت بر ساخت و تحویل واحدهای مسکونی15021703102دانلود
184-5-تأمین اسناد اتمام و مالکیت مسکن مهر15021703103دانلود
196-تجهیز شهرهای جدید15021704000
201-6-پیگیری جهت استقرار دستگاه های خدمات رسان، دولتی و اجرایی15021704100دانلود
212-6-پیگیری بر ایجاد تأسیسات زیربنایی15021704101دانلود
223-6-احداث پایانه های حمل و نقل عمومی و خطوط ریلی15021704102دانلود
234-6-طراحی و مدیریت ساخت سیستم حمل و نقل ریلی15021704103دانلود
245-6-اجرای پروژه های ساخت از طریق مشارکت در محدوده شهرهای جدید15021704104دانلود
256-6-مدیریت بر ساخت انواع پروژه های روبنایی، تأسیساتی و رفاهی15021704105دانلود
267-6-اداره تأسیسات و تجهیزات محدوده شهرهای جدید15021704106دانلود
277-حفظ و حراست اراضی و مستحدتات در محدود شهر های جدید15061705000دانلود
288-حمایت از فناوری های نوین ساختمانی در محدوده شهرهای جدید15051706000دانلود
299-پاسخگویی15061707000
301-9-رسیدگی به شکایات مکتوب و حضوری مراجعین15061707100دانلود
312-9-اظهار نظر و پاسخگویی نسبت به استعلامات خصوصی، تخلفات، مغایرت ها و دعاوی15061707101دانلود
3210-حمایت از پژوهش های مرتبط15051708000
331-10-حمایت از پایان نامه های دانشجویی15051708100دانلود
342-10-حمایت از پژوهشگران و صاحبان ایده های نو15051708101دانلود