عنوان قوانین و مقررات
نقشه راه توسعه دولت الکترونیک
دانلود
نقشه راه معماری سازمانی
دانلود
بخشنامه دوره های آموزشی فناوری اطلاعات
دانلود
قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
دانلود
آیین نامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
دانلود