مزایدات

عنوان تاریخ انتشار آخرین مهلت
فراخوان عمومی واگذاری و فروش تعداد ۲۷ قطعه زمین با کاربریهای در شهرهای جدید امیرکبیر و مهاجران ۱۴۰۰/۰۵/۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۲۳
فراخوان عمومی فروش تعداد ۴قطعه زمین با کاربری کارگاهی در محله دو و ۲ قطعه زمین با کاربری تجاری در محله یک و ۵ قطعه زمین با کاربری مسکونی (تراکم ویلایی) در محله هفت در شهر جدید امیرکبیر و تعداد ۱۱ قطعه زمین با کاربری تجاری در محله هفت و ۲ قطعه زمین با کاربری صنوف مزاحم در محله ده در شهر مهاجران ۱۴۰۰/۰۵/۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۲۳
فراخوان عمومی فروش تعداد ۲قطعه زمین با کاربری کارگاهی در محله دو و ۲ قطعه زمین با کاربری تجاری در محله یک و ۴ قطعه زمین با کاربری مسکونی (تراکم ویلایی) در محله هفت در شهر جدید امیرکبیر و تعداد ۱۱ قطعه زمین با کاربری تجاری در محله هفت و ۲ قطعه زمین با کاربری صنوف مزاحم در محله ده در شهر مهاجران ۱۴۰۰/۰۴/۰۶ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹
فراخوان عمومی فروش تعداد ۲قطعه زمین با کاربری کارگاهی در محله دو و ۴ قطعه زمین با کاربری تجاری در محله یک و ۴ قطعه زمین با کاربری مسکونی (تراکم ویلایی) در محله هفت در شهر جدید امیرکبیر و تعداد ۱۱ قطعه زمین با کاربری تجاری در محله هفت و ۲ قطعه زمین با کاربری صنوف مزاحم در محله ده در شهر مهاجران ۱۴۰۰/۰۳/۱۹ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
فراخوان عمومی فروش تعداد ۲قطعه زمین با کاربری کارگاهی در محله دو و ۴ قطعه زمین با کاربری تجاری در محله یک و ۴ قطعه زمین با کاربری مسکونی (تراکم ویلایی) در محله هفت در شهر جدید امیرکبیر و تعداد ۱۱ قطعه زمین با کاربری تجاری در محله هفت و ۲ قطعه زمین با کاربری صنوف مزاحم در محله ده در شهر مهاجران ۱۴۰۰.۲.۲۷ ۱۴۰۰.۰۳.۱۰
آرشیو مزایدات

مناقصات

آرشیو مناقصات

مشارکتی

عنوان تاریخ انتشار آخرین مهلت
آرشیو مشارکتی