مزایدات

عنوان تاریخ انتشار آخرین مهلت
فراخوان عمومی فروش تعداد ۲ زمین با کاربری کارگاهی در شهر جدید امیرکبیر و تعداد ۱۱ قطعه زمین با کاربری تجاری و قطعه زمین با کاربری صنوف مزاحم در شهر مهاجران ۱۴۰۰.۲.۸ ۱۴۰۰.۲.۲۰
فراخوان عمومی فروش تعداد ۶قطعه زمین مسکونی(باتراکم ویلایی) و تعداد ۲ واحد تجاری ساخته شده در شهر جدید امیرکبیر و تعداد ۹ قطعه زمین با کاربری تجاری در شهر مهاجران ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ ۱۳۹۹/۱۲/۱۶
فراخوان عمومی فروش تعداد ۶قطعه زمین مسکونی(باتراکم ویلایی) و تعداد ۲ واحد تجاری ساخته شده در شهر جدید امیرکبیر و تعداد ۹ قطعه زمین با کاربری تجاری در شهر مهاجران ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ ۱۳۹۹/۱۱/۲۵
فراخوان عمومی فروش تعداد ۶قطعه زمین مسکونی(باتراکم ویلایی) و تعداد ۳ واحد تجاری ساخته شده در شهر جدید امیرکبیر و تعداد ۱۱ قطعه زمین با کاربری تجاری در شهر مهاجران ۱۳۹۹/۱۰/۰۶ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰
فراخوان عمومی فروش تعداد۳ واحد تجاری ساخته شده واقع در شهر جدید امیرکبیر و ۵ قطعه زمین با کاربری تجاری در منطقه هفت و ۴ قطعه زمین تجاری در منطقه ده در شهر مهاجران ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ ۱۳۹۹/۰۹/۱۳
آرشیو مزایدات

مناقصات

آرشیو مناقصات

مشارکتی

عنوان تاریخ انتشار آخرین مهلت
آرشیو مشارکتی