عنوان تاریخ انتشار آخرین مهلت
فراخوان عمومی فروش تعداد۱۰ قطعه زمین با کاربری مسکونی (با تراکم ویلایی) و ۷ واحد تجاری ساخته شده در شهر جدید امیرکبیر و دو قطعه زمین با کاربری مسکونی تراکم آپارتمانی در محله ۷ و پنج قطعه زمین تجاری در محله ۱۰ در شهر مهاجران ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ ۱۳۹۹/۰۶/۲۳
فراخوان عمومی فروش تعداد ۱۰قطعه زمین مسکونی(باتراکم ویلایی) و تعداد ۴ واحد تجاری ساخته شده در شهر جدید امیرکبیر و تعداد ۱۰ قطعه زمین با کاربری صنوف مزاحم در شهر مهاجران ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ ۱۳۹۹/۰۲/۰۵
فراخوان عمومی فروش تعداد۱۰ قطعه زمین با کاربری صنوف مزاحم در شهر مهاجران و ۱۰ واحد تجاری ساخته شده در شهر جدید امیرکبیر ۱۳۹۷/۰۳/۰۷ ۱۳۹۷/۰۳/۱۸
فراخوان عمومی مرحله دوم فروش تعداد ۸ قطعه زمین در شهر جدید امیرکبیر و ۲ قطعه در شهر مهاجران ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ ۱۳۹۸/۱۲/۱۰
فراخوان عمومی فروش تعداد ۱۲ قطعه زمین در شهر جدید امیرکبیر و ۲ قطعه در شهر مهاجران ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ ۱۳۹۸/۱۱/۱۰