عنوان تاریخ انتشار آخرین مهلت
فراخوان عمومی فروش تعداد ۱۰قطعه زمین مسکونی(باتراکم ویلایی) و تعداد ۴ واحد تجاری ساخته شده در شهر جدید امیرکبیر و تعداد ۱۰ قطعه زمین با کاربری صنوف مزاحم در شهر مهاجران ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ ۱۳۹۹/۰۲/۰۵
فراخوان عمومی فروش تعداد۱۰ قطعه زمین با کاربری صنوف مزاحم در شهر مهاجران و ۱۰ واحد تجاری ساخته شده در شهر جدید امیرکبیر ۱۳۹۷/۰۳/۰۷ ۱۳۹۷/۰۳/۱۸
فراخوان عمومی مرحله دوم فروش تعداد ۸ قطعه زمین در شهر جدید امیرکبیر و ۲ قطعه در شهر مهاجران ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ ۱۳۹۸/۱۲/۱۰
فراخوان عمومی فروش تعداد ۱۲ قطعه زمین در شهر جدید امیرکبیر و ۲ قطعه در شهر مهاجران ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ ۱۳۹۸/۱۱/۱۰
فراخوان عمومی فروش تعداد ۱۲ قطعه زمین با کاربری مسکونی(با تراکم ویلایی) صرفاً در شهر جدید امیرکبیر ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ ۱۳۹۸/۱۰/۰۷
فراخوان عمومی مرحله دوم فروش تعداد ۷ واحد تجاری ساخته شده در شهر جدید امیرکبیر و تعداد ۱۴ قطعه زمین با کاربری صنوف مزاحم در شهر مهاجران ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ۱۳۹۸/۰۹/۲۱
فراخوان عمومی اجاره ساختمان (رستوران) در شهر جدید امیرکبیر ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ۱۳۹۸/۰۹/۲۱
فراخوان عمومی فروش تعداد ۷ واحد تجاری ساخته شده در شهر جدید امیرکبیر و تعداد ۱۴ قطعه زمین با کاربری صنوف مزاحم در شهر مهاجران ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ ۱۳۹۸/۰۸/۲۸
فراخوان عمومی اجاره مجموعه ورزشی استخر شهر جدید امیرکبیر ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ۱۳۹۸/۰۸/۰۹
فراخوان ارزیابی کیفی انتخاب مشاور ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ -