عنوان تاریخ انتشار آخرین مهلت
فراخوان عمومی فروش تعداد ۲قطعه زمین با کاربری کارگاهی در محله دو و ۴ قطعه زمین با کاربری تجاری در محله یک و ۴ قطعه زمین با کاربری مسکونی (تراکم ویلایی) در محله هفت در شهر جدید امیرکبیر و تعداد ۱۱ قطعه زمین با کاربری تجاری در محله هفت و ۲ قطعه زمین با کاربری صنوف مزاحم در محله ده در شهر مهاجران ۱۴۰۰.۲.۲۷ ۱۴۰۰.۰۳.۱۰
فراخوان عمومی فروش تعداد ۲ زمین با کاربری کارگاهی در شهر جدید امیرکبیر و تعداد ۱۱ قطعه زمین با کاربری تجاری و قطعه زمین با کاربری صنوف مزاحم در شهر مهاجران ۱۴۰۰.۲.۸ ۱۴۰۰.۲.۲۰
فراخوان عمومی فروش تعداد ۶قطعه زمین مسکونی(باتراکم ویلایی) و تعداد ۲ واحد تجاری ساخته شده در شهر جدید امیرکبیر و تعداد ۹ قطعه زمین با کاربری تجاری در شهر مهاجران ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ ۱۳۹۹/۱۲/۱۶
فراخوان عمومی فروش تعداد ۶قطعه زمین مسکونی(باتراکم ویلایی) و تعداد ۲ واحد تجاری ساخته شده در شهر جدید امیرکبیر و تعداد ۹ قطعه زمین با کاربری تجاری در شهر مهاجران ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ ۱۳۹۹/۱۱/۲۵
فراخوان عمومی فروش تعداد ۶قطعه زمین مسکونی(باتراکم ویلایی) و تعداد ۳ واحد تجاری ساخته شده در شهر جدید امیرکبیر و تعداد ۱۱ قطعه زمین با کاربری تجاری در شهر مهاجران ۱۳۹۹/۱۰/۰۶ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰