عنوان تاریخ انتشار آخرین مهلت
فراخوان عمومی فروش تعداد۳ واحد تجاری ساخته شده واقع در شهر جدید امیرکبیر و ۵ قطعه زمین با کاربری تجاری در منطقه هفت و ۴ قطعه زمین تجاری در منطقه ده در شهر مهاجران ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ ۱۳۹۹/۰۹/۱۳
فراخوان عمومی فروش تعداد۴ واحد تجاری ساخته شده واقع در شهر جدید امیرکبیر و ۶ قطعه زمین با کاربری تجاری در منطقه هفت و ۴ قطعه زمین تجاری در منطقه ده در شهر مهاجران ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ ۱۳۹۹/۰۸/۲۴
فراخوان عمومی فروش تعداد۱۰ قطعه زمین با کاربری مسکونی (با تراکم ویلایی) و ۷ واحد تجاری ساخته شده در شهر جدید امیرکبیر و دو قطعه زمین با کاربری مسکونی تراکم آپارتمانی در محله ۷ و پنج قطعه زمین تجاری در محله ۱۰ در شهر مهاجران ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ ۱۳۹۹/۰۶/۲۳
فراخوان عمومی فروش تعداد ۱۰قطعه زمین مسکونی(باتراکم ویلایی) و تعداد ۴ واحد تجاری ساخته شده در شهر جدید امیرکبیر و تعداد ۱۰ قطعه زمین با کاربری صنوف مزاحم در شهر مهاجران ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ ۱۳۹۹/۰۲/۰۵
فراخوان عمومی فروش تعداد۱۰ قطعه زمین با کاربری صنوف مزاحم در شهر مهاجران و ۱۰ واحد تجاری ساخته شده در شهر جدید امیرکبیر ۱۳۹۷/۰۳/۰۷ ۱۳۹۷/۰۳/۱۸