بهزاد شاکرمی

رئیس اداره حراست

شماره تماس: ۰۸۶۳۳۵۵۲۹۳۲ 

ایمیل سازمانی:

مهرداد ربیعی

رئیس دفتر مدیرعامل

شماره تماس: ۰۸۶۳۳۵۵۲۹۹۶ داخلی ۱۰۱

ایمیل سازمانی: m.rabiei@ntdc.ir

مجتبی تاج آبادی

رئیس اداره اداری و مالی

شماره تماس: ۰۸۶۳۳۵۵۲۹۷۱ داخلی ۱۲۵ 

ایمیل سازمانی:

پژمان رکاب طلایی

رئیس اداره مسکن و شهرسازی

شماره تماس: ۰۸۶۳۳۵۵۲۹۷۱ داخلی ۱۰۹

ایمیل سازمانی: p.rekabtalaei@ntdc.ir