بهزاد شاکرمی

سرپرست اداره حراست

شماره تماس: ۰۸۶۳۴۰۳۷۴۷۷

ایمیل سازمانی:

مهرداد ربیعی

رئیس دفتر مدیرعامل

شماره تماس: ۰۸۶۳۴۰۳۷۴۶۳داخلی ۱۰۱

ایمیل سازمانی: m.rabiei@ntdc.ir

مجتبی تاج آبادی

سرپرست معاونت اداری و مالی

شماره تماس: ۰۸۶۳۴۰۳۷۴۶۳ داخلی ۱۱۳ 

ایمیل سازمانی: