بهزاد شاکرمی

رئیس اداره حراست

شماره تماس: ۰۸۶۳۳۵۵۲۹۳۲ 

مهرداد ربیعی

رئیس دفتر مدیرعامل

شماره تماس: ۰۸۶۳۳۵۵۲۹۹۶ داخلی ۱۰۱

مجتبی تاج آبادی

رئیس اداره اداری و مالی

شماره تماس: ۰۸۶۳۳۵۵۲۹۷۱ داخلی ۱۲۵ 

پژمان رکاب طلایی

رئیس اداره مسکن و شهرسازی

شماره تماس: ۰۸۶۳۳۵۵۲۹۷۱ داخلی ۱۰۹