مهندس سعید غفوری مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید امیرکبیر

مهندس حمید سعیدی سرپرست شرکت عمران شهر جدید امیرکبیر

جناب آقای حمید حیدری مدیرعامل سابق شهر جدید امیرکبیر