مهندس علیرضا عزیزی مدیرعامل سابق شرکت عمران شهر جدید امیرکبیبر از سال ۱۳۹۱-۱۳۹۳

مهندس سعید غفوری مدیرعامل اسبق شرکت عمران شهر جدید امیرکبیر از ۱۳۹۳ – ۱۳۹۵

مهندس حمید سعیدی سرپرست شرکت عمران شهر جدید امیرکبیر از  ۱۳۹۵-۱۳۹۶

مهندس حمید حیدری مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید امیرکبیر  ۱۳۹۶

دکتر فرامرز طهماسبی  مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید امیرکبیر از ۱۳۹۶-۱۳۹۸

مهندس محمود مرادی  مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید امیرکبیر از ۱۳۹۸-۱۴۰۰