علی احمری

معاون اداره اداری و مالی

آقای علی احمری معاون اداره اداری و مالی شرکت عمران شهر جدید امیرکبیر است.

شماره تماس: ۳۳۵۵۲۹۷۱-۰۸۶ داخلی ۱۱۳

حمید کریمی

حمید کریمی

معاون اداره مسکن و شهرسازی

آقای حمید کریمی معاون اداره مسکن و شهرسازی شرکت عمران شهر جدید امیرکبیر است.

شماره تماس: ۳۳۵۵۲۹۷۱-۰۸۶ داخلی ۱۰۵

مهرزاد امجدی

معاون فنی و اجرایی

آقای مهرزاد امجدی سرپرست فنی و اجرایی شرکت عمران شهر جدید امیرکبیر است.

شماره تماس: ۳۳۵۵۱۰۷۴-۰۸۶ داخلی  ۱۰۶