جناب آقای مجتبی تاج آبادی

سرپرست معاونت اداره اداری و مالی

آقای مجتبی تاج آبادی سرپرست معاونت اداره اداری و مالی شرکت عمران شهر جدید امیرکبیر است.

شماره تماس: ۰۸۶۳۴۰۳۷۴۶۳     داخلی : ۱۲۵     ایمیل سازمانی: ___

مشاهده پروفایل

مهندس پژمان رکاب طلایی

سرپرست معاونت فنی و اجرایی

آقای مهندس پژمان رکاب طلایی سرپرست معاونت فنی و اجرایی شرکت عمران شهر جدید امیرکبیر است.

شماره تماس: ۰۸۶۳۴۰۳۷۴۶۳     داخلی ۱۰۹     ایمیل سازمانی: p.rekabtalaei@ntdc.ir

مشاهده پروفایل