علی احمری

معاون اداره اداری و مالی

آقای علی احمری معاون اداره اداری و مالی شرکت عمران شهر جدید امیرکبیر است.

شماره تماس: ۳۳۵۵۲۹۷۱-۰۸۶    داخلی ۱۱۳     ایمیل سازمانی: a.ahmari@ntdc.ir

مشاهده پروفایل
حمید کریمی

مهندس حمید کریمی

معاون اداره مسکن و شهرسازی

آقای حمید کریمی معاون اداره مسکن و شهرسازی شرکت عمران شهر جدید امیرکبیر است.

شماره تماس: ۳۳۵۵۲۹۷۱-۰۸۶     داخلی ۱۰۵     ایمیل سازمانی: h.karimi@ntdc.ir

مشاهده پروفایل

مهندس مهرزاد امجدی

سرپرست حوزه معاونت فنی و اجرایی

آقای مهرزاد امجدی سرپرست فنی و اجرایی شرکت عمران شهر جدید امیرکبیر است.

شماره تماس: ۳۳۵۵۱۰۷۴-۰۸۶     داخلی  ۱۰۶      ایمیل سازمانی: m.amjadi@ntdc.ir

مشاهده پروفایل