مهندس حمید کریمی

سرپرست و رئیس هیات مدیره

آقای مهندس حمید کریمی سرپرست و رئیس هیات مدیره شرکت عمران شهر جدید امیرکبیر است.

شماره تماس:۰۸۶۳۴۰۳۷۴۶۳  داخلی ۱۰۱     ایمیل سازمانی: h.karimi@ntdc.ir

مشاهده پروفایل

حسین قربانزاده پاشا

عضو هیات مدیره

آقای حسین قربانزاده پاشا ، عضو هیات مدیره شرکت عمران شهر جدید امیرکبیر است.

شماره تماس: ۳۳۵۵۲۹۹۶-۰۸۶ داخلی ۱۴۰      ایمیل سازمانی:

مشاهده پروفایل
سید رضا میرعبدالحق

مهندس سید رضا میر عبدالحق

عضو هیات مدیره

آقای سید رضا میر عبدالحق، عضو هیات مدیره شرکت عمران شهر جدید امیرکبیر است.

شماره تماس: ۰۸۶۳۴۰۳۷۴۶۳ داخلی ۱۰۳     ایمیل سازمانی: r.mirabdolhagh@ntdc.ir

مشاهده پروفایل