مهندس محمود مرادی نراقی

مدیرعامل و رئیس هیات مدیره

آقای مهندس محمود مرادی نراقی مدیرعامل و رئیس هیات مدیره شرکت عمران شهر جدید امیرکبیر است.

شماره تماس:۳۳۵۵۲۹۹۶-۰۸۶ داخلی ۱۰۱

مشاهده پروفایل

حسین قربانزاده پاشا

عضو هیات مدیره

آقای حسین قربانزاده پاشا ، عضو هیات مدیره شرکت عمران شهر جدید امیرکبیر است.

شماره تماس: ۳۳۵۵۲۹۹۶-۰۸۶ داخلی ۱۴۰ 

مشاهده پروفایل
سید رضا میرعبدالحق

مهندس سید رضا میر عبدالحق

عضو هیات مدیره

آقای سید رضا میر عبدالحق، عضو هیات مدیره شرکت عمران شهر جدید امیرکبیر است.

شماره تماس: ۳۳۵۵۱۱۰۸-۰۸۶

مشاهده پروفایل