آقای حسین قربانزاده پاشا

عضو هیت مدیره

آقای حسین قربانزاده پاشا عضو هیات مدیره شرکت عمران شهر جدید امیرکبیر می باشد .

شماره تماس: 33552996-086   داخلی 140       ایمیل سازمانی:

رزومه و سوابق شغلی

مشخصات فردی

تاریخ و محل تولد:

سوابق علمی و فنی

سوابق اجرایی :

معاون مدیر کل تعاون استان قزوین

کارشناس مسئول مسکن وزارت تعاون

مشاور معاون محترم وزیر راه و شهرسازی

مجری شرکت عمران و شهر جدید ایوانکی 

عضو هیات مدیره شرکت عمران شهر جدید امیرکبیر

گالری تصاویر