این واحدها در 2 فاز در دست واگذاری می باشد که در فاز اول 33 واحد و در فاز دوم 14 واحد ساخته شده است.

توضیحات پروژه

مساحت زمین (مترمربع):3025

مساحت بنا (مترمربع): 3025

درصد پیشرفت فیزیکی: 100

سال افتتاح پروژه :1395-1397