بدینوسیله روز جهانی مطبوعات را به فعال این حوزه تبریک و تهنیت عرض می نمایم.مطبوعات رکن چهارم دموکراسی است

لذا توسعه مطبوعات آزادومستقل می تواند ارکان حاکمیت دینی را ارتقاء دهد به شرطی که اخلاق حرفه سرلوحه همه برنامه هاقرار گیرد.
کارخبروخبرنگاری تلخی وشیرینی های خود را دارد،زمانی این شیرینی دو چندان
می شود که مردم به عنوان صاحب اصلی از عملکردرسانه رضایت داشته باشند
محمود مرادی مدیرعامل

لینک کوتاه نوشته
https://amirkabir.ntdc.ir/?p=21295
کد خبر
21295