این واحدها در 2 فاز در دست واگذاری می باشد که در فاز اول 33 واحد و در فاز دوم 14 واحد ساخته شده است.

توضیحات پروژه

مساحت زمین (مترمربع):۳۰۲۵

مساحت بنا (مترمربع): ۳۰۲۵

درصد پیشرفت فیزیکی: ۱۰۰

سال افتتاح پروژه :۱۳۹۵-۱۳۹۷