Project Description

عنوان مزایده فراخوان عمومی واگذاری و فروش تعداد ۲۷ قطعه زمین با کاربریهای در شهرهای جدید امیرکبیر و مهاجران
آگهی در محدوده شهر مهاجران و شهر جدید امیرکبیر
عنوان روزنامه
تاریخ انتشار ۱۴۰۰/۰۶/۱۴
آخرین مهلت ۱۴۰۰/۰۷/۰۴
دانلود فایل مزایده *

متن آگهی

متقاضیان محترم میتوانند برای شرکت دراین فراخوان به آدرس www.setadiran.ir به شماره مزایده ۲۰۰۰۰۰۱۳۴۱۰۰۰۰۰۶ مراجعه نمایند:

جدول مزایده کلیک نمایید.

تاریخ انتشار در سامانه ستاد ایران روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۴ از ساعت ۸.

مهلت دریافت اسناد از مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۴ تا مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۴ ساعت ۱۹.

مهلت ارائه پیشنهادات از مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۴ ساعت ۸:۳۰ تا  ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ساعت ۱۹.

زمان بازگشایی پیشنهادات روز چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۰۷ ساعت ۱۰ صبح.

متقاضیان محترم جهت بازدید از محل قطعات کارگاهی مورد فروش از ساعت ۸ صبح الی ۱۴:۳۰ روزهای شنبه لغایت چهارشنبه می توانند به آدرس : کیلومتر چهل جاده اراک ـ سلفچکان شهر جدید امیرکبیر ساختمان شرکت عمران شهر جدید امیرکبیر واحد حقوقی و املاک و برای بازدید از قطعات زمین با کاربری تجاری و صنوف مزاحم به آدرس شهر مهاجران کوی فرهنگیان خیابان شقایق سه روبروی منازل مسکونی ناجا بلوک C۳ طبقه اول دفتر شرکت عمران مراجعه نمایند.

اطلاعات تماس : تلفن ۳۴۰۳۷۴۶۳ – ۰۸۶ داخلی ۱۱۸ و ۱۲۰ در شهر جدید امیرکبیر.

اطلاعات تماس:  تلفن ۳۸۶۲۶۲۶۲ – ۰۸۶  شهر مهاجران