Project Description

عنوان مزایده فراخوان عمومی فروش تعداد ۱۰ قطعه زمین مسکونی(باتراکم ویلایی) و تعداد ۴ واحد تجاری ساخته شده در شهر جدید امیرکبیر و تعداد ۱۰ قطعه زمین با کاربری صنوف مزاحم در شهر مهاجران
آگهی در محدوده شهر مهاجران و شهر جدید امیرکبیر
عنوان روزنامه روزنامه جام جم – روزنامه مزایده مناقصه
تاریخ انتشار ۱۳۹۹/۰۴/۱۸
آخرین مهلت ۱۳۹۹/۰۵/۰۲
دانلود فایل مزایده *

متن آگهی

شرکت عمران شهرجدیدامیرکبیردر نظر دارد تعداد ۱۰قطعه زمین مسکونی(باتراکم ویلایی) و تعداد ۴ واحد تجاری ساخته شده در شهر جدید امیرکبیر و تعداد ۱۰ قطعه زمین با کاربری صنوف مزاحم در شهر مهاجران را از طریق فراخوان عمومی به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار نماید.متقاضیان محترم میتوانند برای شرکت دراین فراخوان به آدرس www.setadiran.ir به شماره مزایده ۲۰۹۹۰۰۱۳۴۱۰۰۰۰۰۲مراجعه نمایند :

تاریخ انتشار در سامانه ستاد ایران روز جهار شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ از ساعت۸ .
مهلت ارائه پیشنهادات از مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ساعت ۸ تا ۱۳۹۹/۰۵/۰۲ ساعت ۱۹.
زمان بازگشایی پیشنهادات روزیکشنه ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ ساعت ۱۰ صبح.

متقاضیان محترم جهت بازدید از محل قطعات مسکونی (۱۰قطعه) و تعداد ۴واحد تجاری ساخته شده مورد فروش از ساعت ۸ صبح الی ۱۵ روزهای شنبه لغایت چهارشنبه می توانند به آدرس : کیلومتر چهل جاده اراک ـ سلفچکان شهر جدید امیرکبیر ساختمان شرکت عمران شهر جدید امیرکبیر ساختمان شرکت عمران واحد حقوقی و املاک و برای بازدید از قطعات زمین با کاربری صنوف مزاحم ۱۰قطعه به آدرس شهر مهاجران کوی فرهنگیان انتهای خیابان معلم جنب خانه بهداشت دفتر شرکت عمران مراجعه نمایند.

اطلاعات تماس : تلفن ۳۳۵۵۲۹۸۱ – ۰۸۶ داخلی ۱۱۸ و ۱۲۰ در شهر جدید امیرکبیر.
اطلاعات تماس: تلفن ۳۸۶۲۶۲۶۲ – ۰۸۶ شهر مهاجران