Project Description

عنوان مزایده فراخوان عمومی فروش تعداد ۲ زمین با کاربری کارگاهی در شهر جدید امیرکبیر و تعداد ۱۱ قطعه زمین با کاربری تجاری و قطعه زمین با کاربری صنوف مزاحم در شهر مهاجران
آگهی در محدوده شهر مهاجران و شهر جدید امیرکبیر
عنوان روزنامه
تاریخ انتشار ۱۴۰۰.۲.۸
آخرین مهلت ۱۴۰۰.۲.۲۰
دانلود فایل مزایده *

متن آگهی

شرکت عمران شهرجدیدامیرکبیردر نظر دارد تعداد ۲قطعه زمین با کاربری کارگاهی در شهر جدید امیرکبیر و تعداد ۱۱ قطعه زمین با کاربری تجاری و ۲ قطعه زمین با کاربری صنوف مزاحم در شهر مهاجران را از طریق فراخوان عمومی به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار نماید.متقاضیان محترم میتوانند برای شرکت دراین فراخوان به آدرس www.setadiran.ir به شماره مزایده ۲۰۰۰۰۰۱۳۴۱۰۰۰۰۰۱ مراجعه نمایند:

تاریخ انتشار در سامانه ستاد ایران روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰.۲.۸ ازساعت ۸ .

مهلت ارائه پیشنهادات از مورخ ۱۴۰۰.۲.۸ ساعت ازساعت ۸ تا ۱۴۰۰.۲.۲۰ ساعت ۱۹.

زمان بازگشایی پیشنهادات روز چهارشنبه  ۱۴۰۰.۲.۲۲ ساعت ۱۰ صبح.

متقاضیان محترم جهت بازدید از محل  قطعات کارگاهی مورد فروش از ساعت ۸ صبح الی ۱۴:۳۰روزهای شنبه لغایت چهارشنبه می توانند به آدرس : کیلومتر چهل جاده اراک  ـ سلفچکان شهر جدید امیرکبیر ساختمان شرکت عمران شهر جدید امیرکبیر واحد حقوقی و املاک  و برای بازدید از قطعات زمین  با کاربری تجاری و صنوف مزاحم به آدرس  شهر مهاجران کوی فرهنگیان خیابان شقایق سه روبروی منازل مسکونی ناجا بلوک C3 طبقه اول دفتر شرکت عمران مراجعه نمایند.

اطلاعات تماس : تلفن ۳۴۰۳۷۴۶۳ – ۰۸۶ داخلی ۱۱۸ و ۱۲۰ در شهر جدید امیرکبیر.

اطلاعات تماس:  تلفن ۳۸۶۲۶۲۶۲ – ۰۸۶  شهر مهاجران