Project Description

عنوان مزایده آگهی فراخوان عمومی مرحله دوم فروش تعداد ۷ واحد تجاری ساخته شده در شهر جدید امیرکبیر و تعداد ۱۴ قطعه زمین با کاربری صنوف مزاحم در شهر مهاجران
آگهی در محدوده شهر مهاجران و شهر جدید امیرکبیر
عنوان روزنامه روزنامه عطر یاس – روزنامه مزایده مناقصه
تاریخ انتشار ۱۳۹۸/۰۹/۰۵
آخرین مهلت ۱۳۹۸/۰۹/۲۱
دانلود فایل مزایده دانلود

متن آگهی

شرکت عمران شهرجدیدامیرکبیر در نظر دارد فراخوان عمومی مزایده فروش تعداد ۷ واحد تجاری ساخته شده در شهر جدید امیرکبیر و تعداد ۱۴ قطعه زمین با کاربری صنوف مزاحم در شهر مهاجران را از طریق فراخوان عمومی به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار نماید.متقاضیان محترم میتوانند برای شرکت دراین فراخوان به آدرس www.setadiran.ir به شماره مزایده ۲۰۹۸۰۰۱۳۴۱۰۰۰۰۰۴مراجعه نمایند:

تاریخ انتشار در سامانه ستاد ایران روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ از ساعت ۸.

مهلت ارائه پیشنهادات از مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ساعت ۸:۳۰ تا ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ ساعت ۱۸.

زمان بازگشایی پیشنهادات روزیکشنبه ۲۱۳۹۸/۰۹/۲۴ ساعت ۱۰ صبح.

متقاضیان محترم جهت بازدید از محل واحدهای تجاری از ساعت ۸ صبح الی ۱۶ روزهای شنبه لغایت چهارشنبه می توانند به آدرس : کیلومتر چهل جاده اراک ـ سلفچکان شهر جدید امیرکبیر ساختمان شرکت عمران شهر جدید امیرکبیر ساختمان شرکت عمران واحد حقوقی و املاک و برای بازدید از قطعات زمین صنوف مزاحم به آدرس شهر مهاجران خیابان معلم خیابان بهارستان دفتر شرکت عمران مراجعه نمایند.

اطلاعات تماس : تلفن ۳۳۵۵۲۹۸۱-۰۸۶ داخلی ۱۱۸ و ۱۲۰ در شهر جدید امیرکبیر

اطلاعات تماس: تلفن ۳۸۶۲۶۲۶۲ – ۰۸۶ شهر مهاجران