به اطلاع می رساند قراردادهای مسکن مهر شهر جدید امیرکبیر در سه نسخه می باشد، که یک نسخه آن به مالکان مسکن مهر پس از تهیه و تحویل مدارک ذیل به واحد مسکن مهر و میز خدمت تحویل داده می شود
1.2- تسویه حساب از شرکت های سازنده.
2.2- اصل پرینت حساب به تاریخ روز از حساب واریزی متقاضی(حساب شماره 32) .
2.3- کپی کارت اقساط.
2.4 – تکمیل فرم تحویل قرارداد 5 برگی.