1.3- جهت دریافت کنتور آب ابتدا متقاضیان محترم تقسیط واحد خود را انجام داده و سپس با داشتن کارت اقساط به واحد انشعابات شرکت عمران مراجعه پس از ثبت نام در واحد مذکور منتظر دریافت کنتور باشند .
2.3- جهت دریافت کنتور برق ،نصب درب حیاط توسط شرکت سازنده الزامی بوده ، همچنین متقاضیان محترم تقسیط واحد خود را انجام داده و سپس با داشتن کارت اقساط به واحد انشعابات شرکت عمران مراجعه پس از ثبت نام در واحد مذکورمنتظر دریافت کنتور باشند .
3.3- جهت دریافت کنتور گاز ، نصب درب حیاط توسط شرکت سازنده الزامی بوده ، پس از تهیه پکیج توسط متقاضی با پیمانکار گاز تماس گرفته و منتظر دریافت کنتور باشند .