به اطلاع می رساند جهت شرکت در مزایده ها و مناقصه های شرکت عمران شهر جدید امیرکبیر در سامانه ستاد ایران به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمائید .