1.5 – اخذ شماره حساب مربوطه از امور مالی و مراجعه به بانک